Koszty postępowania określa Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Pierwszą opłatą wiążącą się ze złożeniem pozwu, jest opłata rejestracyjna w stałej wysokości 2.000 zł, którą musi uiścić powód składając pozew. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

Równocześnie powód jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zasadniczej, która została określona proporcjonalnie i jest zależna od wartości przedmiotu sporu.

Taryfa opłat przewiduje obniżenie opłaty zasadniczej w sytuacji, gdy sprawy nie rozstrzyga trzech arbitrów, lecz arbiter jedyny. Wówczas pobiera się 60% opłaty zasadniczej.

Trzecim rodzajem opłat jest opłata uzupełniająca pobierana obok opłaty zasadniczej w przypadku m.in. rozpoznawania sprawy przez 5 arbitrów (opłata w wysokości 2/3 opłaty zasadniczej), oraz wniosku o zawiadomienie każdej osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu z wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze interwenienta ubocznego (połowa opłaty zasadniczej).

W przypadku sporów o prawa majątkowe, gdy nie można określić wartości przedmiotu sporu w chwili wnoszenia pozwu, Prezes Sądu ustala opłatę tymczasową w granicach od 2 do 50 tysięcy złotych, a następnie w orzeczeniu kończącym postępowanie zobowiązuje się stronę do uiszczenia opłaty zasadniczej.

W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych wydatków w trakcie postępowania (np. dla przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego), sąd może zobowiązać stronę lub strony do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków stanowiących koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu.

Każdorazowo do kwoty należnej opłaty należy doliczyć podatek VAT według stawki wówczas obowiązującej.

W przypadku braku opłaty sąd nie podejmuje czynności.

Szczegółowe informacje na temat opłat w trakcie postępowania znajdują się w taryfie opłat za czynności Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich w wersji z dnia 9 października 2012 r.

KALKULATOR KOSZTÓW

Wypełnij oba pola!

Oblicz

Opłata rejestracyjna:

Opłata zasadnicza:

Opłata uzupełniająca:

Opłata częściowa:

Opłata tymczasowa:

Opłata za czynności Arbitra ds. pilnych: