Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga zapisu na sąd polubowny tj. umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie wniesienia pozwu.

Poniżej można znaleźć Regulamin Sądu obecnie obowiązujący oraz archiwalne regulaminy.