Jednym z najważniejszych dokumentów na poziomie międzynarodowym, regulującym kwestie arbitrażu jest uchwalony w roku 1985 UNCITRAL Model Law (Ustawa modelowa), przygotowana przez Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego z siedzibą w Wiedniu. Przygotowanie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych jednolitych zasad postępowania arbitrażowego miało na celu ułatwienie powadzenia postępowania oraz oceny ryzyka związanego z zaistnieniem sporu sądowego jak również danie prawodawcom krajowym gotowe wzory rozwiązań możliwe do wprowadzenia. Dokument ten został uzupełniony w roku 2006. Krajowe rozwiązania przyjęte w części V Kodeksu postępowania cywilnego, wzorowane są właśnie na ustawie modelowej UNCITRAL.

Drugim dokumentem mającym równie duże znaczenie dla praktyki sądownictwa polubownego opracowanym w ramach UNCITRAL są Arbitration Rule – Regulamin Arbitrażowy (w wersji z roku 2010).
Oczywiście nie są to jedyne przepisy międzynarodowe w zakresie sądownictwa arbitrażowego (jako przykład możemy wskazać Wytyczne International Bar Association dotyczące konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu), jednak ze względu na organizację która je wydała, bez wątpienia na arenie międzynarodowej są kluczowe.