Do zakresu działania Sekretariatu Sądu – prowadzonego przez Sekretarza Sądu Polubownego – należy organizacja pracy Sądu, zapewnienie efektywności organizacji postępowań przed Sądem i ich obsługa kancelaryjno-administracyjna oraz wykonywanie czynności określonych w Regulaminie.