Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich jest stałym sądem polubownym z siedzibą w Warszawie, funkcjonującym w ramach prawnych wyznaczonych przez Część Piątą Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jako jedna z najdłużej działających instytucji arbitrażowych w Polsce, Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich oferuje zainteresowanym podmiotom skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów jakim jest arbitraż, który charakteryzuje się:

  • profesjonalizmem: rozstrzygnięcia Sądu są wydawane przez skład orzekający złożony z wybieranych przez strony arbitrów będących ekspertami w dziedzinach, których konkretne spory dotyczą;
  • szybkością: w znaczącej części postępowań rozstrzygnięcia Sądu są wydawane znacznie szybciej niż orzeczenia sądów państwowych w analogicznych sprawach;
  • poufnością: postępowania prowadzone przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich są całkowicie poufne, co oznacza, iż jedynie strony posiadają informację o toczącej się przed Sądem sprawie – umożliwia to rozwiązanie toczącego się pomiędzy stronami sporu z dala od zainteresowania osób trzecich;
  • koncyliacyjnością: ze względu na swój charakter, sądownictwo polubowne sprzyja ugodowemu rozstrzygnięciu sporu;
  • efektywnością kosztów: w określonych kategoriach spraw postępowanie przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich wymaga od stron sporu mniejszego zaangażowania finansowego niż w przypadku analogicznego postępowania przed sądem państwowym.

Choć w swej praktyce Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich rozstrzyga głównie krajowe spory z obszaru usług finansowych oferowanych przez banki, jego kognicja może rozciągać się na wszelkie spory – również te o charakterze międzynarodowym – cechujące się zdatnością arbitrażową określoną w art. 1157 Kodeksu Postępowania Cywilnego, a więc spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty oraz spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmiotem ugody sądowej.Organy Sądu