Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 roku. Od początku swojej działalności Sąd miał za swoje główne założenie efektywne rozwiązywanie sporów wynikłych nie tylko pomiędzy bankami – członkami Związku Banków Polskich, ale również pomiędzy bankami oraz ich klientami – zarówno tymi profesjonalnymi, jak i nieprofesjonalnymi. Należy przy tym podkreślić, iż przy tworzeniu Sądu miano na uwadze, iż ma on stanowić uniwersalną instytucję arbitrażową, z kognicją nie ograniczającą się wyłącznie do sporów wynikłych na tle produktów finansowych oferowanych przez banki.

Dotychczas, w ciągu 30 lat swojego istnienia Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich rozpatrzył ok. 150 spraw, w swej przeważającej części dotyczących skomplikowanych sporów wynikłych na tle oferowanych przez banki produktów finansowych o wysokim stopniu złożoności.